നിരാകരണ നയം

നിരാകരണ നയം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഹാർഷ് ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്, വിവരങ്ങൾ കാലികവും കൃത്യവുമായി നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും, പൂർണ്ണത, കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, അനുയോജ്യത അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിനിധാനങ്ങളോ വാറന്റികളോ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ഗ്രാഫിക്സ്. അതിനാൽ അത്തരം വിവരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്.

പരിമിതികളില്ലാതെ, പരോക്ഷമോ അനന്തരഫലമോ ആയ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. ഈ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഷ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ സൈറ്റുകളുടെ സ്വഭാവം, ഉള്ളടക്കം, ലഭ്യത എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. ഏതെങ്കിലും ലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ശുപാർശയെ സൂചിപ്പിക്കുകയോ അവയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നില്ല.

വെബ്‌സൈറ്റ് സുഗമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം വെബ്‌സൈറ്റ് താൽക്കാലികമായി ലഭ്യമല്ലാത്തതിന് ഹാർഷ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, അതിന് ബാധ്യതയുമില്ല.